Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012       ỚT HAY HỒNG

Sao em như ớt chín cây
Càng tươi ngoài vỏ càng cay trong lòng?
Giá chi em một trái hồng
Đỏ tươi ngoài vỏ cho trong ngọt ngào.